Kamers

ADR Platform koppelt projecten, groepen en sectoren aan zelfstandige kamers, zodat maatwerk kan worden geleverd.

Wat is een kamer?

Iedere kamer wordt gekoppeld aan een project, beroepsgroep, sector/branche, organisatie of overheidsorgaan. Onderscheidend is dat iedere kamer zelfstandig bevoegd wordt en haar procedures vorm geeft naar de inzichten en wensen van de gekoppelde partij(en). Zo wordt geborgd dat de procedure aansluit op het eigen karakter van de kamer en hierbij betrokken partij(en). Dus geen standaard rechtspraak. Wel een procedure die aansluit op de cultuur, het karakter en de eigenschappen van de specifieke partij en haar opdrachtgevers/cliënten. Iedere kamer heeft dan ook een eigen procedure met daarbij behorende gekwalificeerde professionals.

Wie werken in een kamer?

Alle kamers werken uitsluitend met gekwalificeerde professionals. Iedere kamer werkt tegen een eigen procedure, zodat per kamer op basis van een profiel wordt bepaald welke professionals kwalificeren. Uniek is dat iedere kamer uitsluitend wordt bemand door deskundige en gecertificeerde professionals. Deze professionals zijn dus geregistreerd bij een kwaliteitsregister of aangesloten bij een beroepsorganisatie. Hiermee ontstaat de zekerheid dat iedere klacht, geschil of conflict precies op de manier wordt behandeld die recht doet aan de aard en inhoud ervan en dat de juiste gecertificeerde professional met inhoudelijke kennis van zaken alle betrokken begeleidt naar een geschikte oplossing of een (bindende) uitspraak doet.

Realiseer uw eigen kamer!

Projecten, groepen, sectoren, branches, overheden kunnen worden gekoppeld aan een zelfstandige kamer. Kamers kunnen tijdelijk of permanent worden ingesteld. Per kamer worden afspraken gemaakt over de specifieke inrichting, werkwijze en kosten. Vertegenwoordigt u een project, groep, sector, branch of overheid en heeft u belangstelling voor het instellen van een kamer? Neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen!

ADR Register kamer

Taak en opdracht

De kamer ADR Register heeft als taak en opdracht:

1. Het uitvoeren van arbitrage of bindend advies m.b.t:

 • Kwesties tussen certificaathouders van ADR Register onderling en
 • Kwesties tussen certificaathouders van ADR Register en hun cliënten.

2. Het uitvoeren van de tuchtrechtelijke afdoening van klachten tegen certificaathouders van ADR Register.

Bestuur

De kamer ADR Register staat onder bestuur van:

 • De heer mr P. Walters, voorzitter
 • De heer mr. F. Haak, secretaris

Toezicht

De kamer ADR Register kent extern toezicht door:

 • Lloyds Register v.w.b. ISO 9001 certificering
 • Raad voor Rechtsbijstand v.w.b. tuchtrechtspraak Nederlandse courtmediators

Maritieme kamer

Algemeen

De maritieme kamer is ingesteld t.b.v. de maritieme sector, waaronder mede inbegrepen:

 • Havens
 • Nieuwbouw, reparatie, restauratie
 • Scheepvaart
 • Vaarwegen
 • Watersport

Hoofd- en subkamers

De hoofdkamer maritiem kent 1 subkamer.

 • EMCI Register

Taak en opdracht

De hoofdkamer heeft als taak en opdracht het t.b.v. de maritieme sector:

 • Uitvoeren van arbitrage, bindend advies, mediation of onderhandeling/bemiddeling
 • Adviseren m.b.t. het voorkomen van klachten, geschillen en conflicten alsmede het realiseren van een conflictmanagementsysteem binnen bedrijven/organisaties

De subkamer EMCI Register heeft als taak en opdracht:

1. Het uitvoeren van arbitrage of bindend advies m.b.t.

 • kwesties tussen certificaathouders van EMCI Register onderling en
 • kwesties tussen certificaathouders van EMCI Register en hun cliënten.

2. Kwesties tussen certificaathouders van EMCI Register en hun cliënten

Bestuur

Het bestuur van de maritieme kamer wordt naar verwachting rond juli 2019 benoemd.

Toezicht

De kamer ADR Register kent extern toezicht door:

 • Lloyds Register v.w.b. ISO 9001 certificering
 • Nederlandse Jachtbouw Industrie v.w.b. kwesties waarbij NJI leden zijn betrokken

WKKGZ Kamer

Algemeen

WKKGZ staat voor Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg. De Wet valt onder het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. De wet heeft tot doel een laagdrempelige en landelijke klachtafhandeling voor de zorgsector te regelen. Iedere in Nederland gevestigde zorgverlener is verplicht te voldoen aan deze wet. Iedere cliënt van een in Nederland gevestigde zorgverlener heeft het recht een klacht of grief tegen de bepalingen van de wet te laten behandelen. De wet geeft de klachtcommissie een sanctiebevoegdheid tot € 25.000,-. Een klachtcommissie dient onderdeel te zijn van een WKKGZ erkende geschilleninstantie.

Erkende geschilleninstantie

Global Network Group is door de minister van VWS geaacrediteerd als officiële WKKGZ geschilleninstantie. ADR Platform voert e.e.a. uit.

WKKGZ klachtfase 1

 • WKKGZ klachtfase 1 verplicht de zorgverlener tot het informeren van de zorgcliënt m.b.t. de mogelijkheden tot klachtafhandeling en stimuleert de zorgverlener tot het beproeven van een minnelijke regeling.
 • Binnen ADR Platform wordt WKKGZ klachtfase 1 uitgevoerd door gecertificeerde mediators of negotiators met aantoonbare ervaring in de zorgsector.

WKKGZ klachtfase 2

 • WKKGZ klachtfase 2 regelt de klachtafhandeling op basis van arbitrage.
 • Binnen ADR Platform wordt WKKGZ klachtfase 2 uitgevoerd door gecertificeerde arbiters met aantoonbare ervaring in de zorgsector.

WKKGZ Register

Global Network Group/ADR Platform voeren gezamenlijk WKKGZ Register. In dit openbare register worden vind- en zichtbaar gemaakt:

 • Zorgverleners met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die hun klachten door ADR Platform laten afhandelen;
 • Gecertificeerde arbiters, mediators en negotiators met aantoonbare ervaring in de zorg die zich hebben geregistreeerd bij ADR Plaform als WKKGZ fase 1 behandelaar (mediators en negotiators) of WKKGZ fase 2 arbiter.

Bestuur

Het bestuur van de WKKGZ kamer wordt naar verwachting rond juli 2019 benoemd.

Toezicht

De WKKGZ kamer kent extern toezicht door:

 • Lloyds Register v.w.b. ISO 9001 certificering
 • Ministerie VWS v.w.b. toezicht vanuit de Wkkgz
 • NCZ v.w.b. haar rol als cliënten netwerk organisatie

Kenmerken van een kamer: Onafhankelijk, gecertificeerde professionals, efficiënt, kosten effectief

Iedere kamer is gekoppeld aan een: project, beroepsgroep, sector, branche, organisatie of overheidsorgaan

Contact gegevens


Global Netork Group LogoStichting ADR Platform is een onafhankelijke geschilleninstantie waar consumenten, bedrijven, sectoren, beroepsgroepen en overheden terecht kunnen voor advies over, coaching bij of de behandeling van klachten, geschillen en conflicten. ADR Platform is opgericht per 1 januari 2019.

Alle inkomsten worden in de eigen organisatie geïnvesteerd.Tol 14
NL 4251 PX Werkendam
Nederland

info@adrplatform.com
+31 (0)88 0038 770


Copyright 2019 Stichting ADR Platform®